Tüzük

ROMANYA FENERBAHÇELILER DERNEĞİ TÜZÜGU

 

1. BÖLÜM
DERNEĞİN UNVANI, MERKEZİ, SURESİ

Madde 1
(1) Bükreş 1. Bölge Mahkemesi’nin 201/PJ/2001 kesin kararı ve Adalet Bakanlığının 5037 sayı ve 22.05.2001 tarih belgesine uygun olarak derneğin unvanı ‘Romanya Fenerbahçeliler Derneği’dir. Romanya’da yürürlükte olan mevzuat gereğince, derneğin unvanı Dernekler Ve Vakıflar Kütüğü’ne tescil edilmiştir.
(2) Derneğin ana sözleşmesi ve tüzüğün değiştirilmesi hususunda mevzuatın öngördüğü şekil koşullara riayet etmek ve derneğin yeni unvanının kendi hedef ve amaçlarına uygun olması şartı ile, ortakların onayı ile derneğin unvanı değiştirilebilir.
(3) Derneğin kendi amblem ve mührü olacaktır. Dernek üyelerine üye kartı verilecektir. Ayrıca üyeler derneğin amblemini kendi kartlarına veya diğer belgelere bastırabilirler.

Madde 2
(1) Derneğin adresi : Bükreş, Av. Bibescu George Valentin (eski ismi ile Albotei) no 25, sector 1 dir.
(2) 26 sayı ve 2000 tarihli hükümet kararı 33. madde hükümleri gereğince, derneğin merkezi Romanya’da herhangi bir şehre taşınabilir.
(3) Kendi faaliyet amaçlarını yerine getirmek amacı ile ve derneğin ana sözleşmesi ve tüzüğünün tadilatı hususunda mevzuatın öngördüğü sekil koşullarına ve 26 sayı 2000 tarihli hükümet kararı 13. madde hükümlerine riayet etmek şartı ile dernek diğer şehirlerde kendi şubelerini açabilir.

Madde 3
(1) Dernek suresi sınırsızdır.

 

2. BÖLÜM
DERNEĞİN SERMAYESİ , HEDEF VE AMAÇLARI

Madde 4
(1) Derneğin sermayesi üyelerinin 500 ron (eski para ile 5.000.000 lei) değerindeki iştirakinden oluşur ve derneğin Credit Europa Bank’ta (eski adi ile Finansbank) açtırdığı hesabına derneğin kuruluş tarihinde yatırılmıştır.

Madde 5
(1) Dernek, Fenerbahçe Spor Kulübünü sevenleri bir araya getirmek, kendilerine bilgi, maddi ve manevi destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Madde 6
(1) Derneğin hedef ve amaçları şunlardır;
a) Spor ve kongre konularında konferans, toplantı, seminer, kongre, sempozyum düzenlemek,
b) Eğitim, spor ve eğlence faaliyetleri düzenlemek,
c) Sporcuların eğitimini sağlayacak Spor Kulüpleri’nin kurulması ve finansmanını, ve sporculara danışmanlık sağlamak,
d) Derneğin faaliyetlerine ilişkin olarak eğitim-spor faaliyetleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere bilgi vermek, her türlü bilgi ve promosyon malzemeleri baskısı ve-veya dağıtımı, benzer faaliyetleri olan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Lobi faaliyetleri yapmak,
f) Derneğin faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli menkul ve gayrimenkul alımı yapmak,
g) Mevzuatın müsaade ettiği ve derneğin esas amacının yerine getirilmesi için gerekli diğer faaliyetler,

 

3. BÖLÜM
ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA ŞEKLİ
ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, DERNEK ÜYE SINIFLARI

Madde 7
(1) Irki, dili, cinsi veya dini ne olursa olsun, 18 yasini doldurmuş ve böylece kendi sivil haklarını kullanmaya ehil olan ‘Fenerbahçe sevgisi ve ruhuna’ bağlı ve derneğin hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan şahıslar dernek üyesi olabilir.
(2) Olumsuz bir imaj sahibi olan kişiler, benzer hedef ve amaçları olan kuruluş üyeleri, dernek veya Fenerbahçe Kulübü ile geniş ticari ilişkileri olan yada bunlara borçlu olan kişiler, mevzuat hükümleri gereğince bir dernek üyesi olamayan kişiler Derneğe üye olamazlar.
(3) Derneğe üye olmak isteyen kişiler, Yönetim Kurulu’na dilekçe vererek, Derneğin Üye Kayıt Formunu doldurur, 2 fotoğraf ve kimlik fotokopisini ibraz eder.
(4) Kayıt dilekçesini inceledikten sonra en fazla 1 AY içerisinde Yönetim Kurulu talepleri kabul veya ret edebilir ve bu konuda dilekçe sahibine bilgi verir. Başvuru sahibine verilen cevap konusunda Yönetim Kurulu bir açıklama yapmak zorunda değildir
(5) Dilekçenin kabulü Yonetim Kurulu’nun tespit ettiği giriş aidatın ödenmesine bağlıdır.
(6) Yönetim Kurulu’nun onayını aldıktan sonra dilekçe sahibi üye olabilir. Kayıt dilekçesini imzalaması ile dilekçe sahibi, dernek tüzüğü ve yönetmeliğini kabul etmiş sayılır.

Madde 8
(1) Aşağıda yazılı durumlarda üyelik iptal edilir.
a) Üye sıfatından vazgeçildiği takdirde
b) Madde 7, 2. paragrafta yazılı durumlar oluştuğu takdirde
c) Ardı ardına iki yıl süre ile yıllık üyelik aidatının ödenmemesi durumunda
d) Is bu tüzükte yazılı üye yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda

Madde 9
1. Derneğin herhangi bir üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı’na 30 gün önceden yazılı tebligatta bulunmak şartı ile dernek üyeliğinden ayrılabilir.
2. Dernekten ayrılan bir üye, üye haklarını kaybeder ancak Genel Kurul’un tespit ettiği üyelik ücretini ödemek zorundadır. YERİNE ‘Dernekten ayrılan bir üye, üye haklarını kaybeder ancak Dernekten ayrıldığı tarihe kadar oluşan borclarını ödemekle yükümlüdür. Söz konusu kişi tekrar üyelik başvurusunda ulunduğu takdirde eski borclarının ödenmiş olması zorunludur.
3. Sebebi ne olursa olsun dernekten ayrılan herhangi bir üye, dernekten ayrıldığı tarihe kadar oluşmuş bulunan tüm ödemeleri yapmak zorundadır. Söz konusu üye derneğin aktifleri hususunda herhangi bir talepte bulunamaz.

Madde 10
(1) Dernek üyelerinin hak ve yükümlülükleri;
1. Üye Yükümlülükleri
a) Genel Kurul’un tespit ettiği ve derneğin hedef ve amaçlarının yerine getirilmesi amacı ile ulanılan yıllık üyelik aidatının ödenmesi,
b) Dernek çerçevesinde sürdürülen faaliyetler vesilesi ile veya başka vesilelerle derneğin ve-veya dernek üyelerinin menfaatlerine aykırı girişimlerde bulunmamak,
c) Genel Kurulun yada Yönetim Kurulunun verdiği veya üye sıfatından kaynaklanan görevlerini iyi niyetle yerine getirmek,
2. Üye hakları;
a) Derneğin düzenlediği veya tanıttığı faaliyetlere katılma
b) Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği şekilde spor salonları, iletişim, nakliyat araçları, kütüphaneler, özel alanlar gibi derneğin sağladığı tüm maddi kolaylıkları kullanmak,
c) Derneği sevenleri veya derneğin iç kurallarını kabul eden insanları, derneğin düzenlediği ve-veya sürdürdüğü faaliyetlere davet etmek,
d) Eşyaların mülkiyet hakkını devretmemek şartı ile, Derneğin sabit araç, demirbaş veya tüketim malzemeleri gibi eşyaları, kendi ihtiyaçları için veya dernek üyeleri tarafından kullanılmak amacı ile temin etmek,
e) Genel Kurul toplantılarına katılmayı, seçmeyi ve seçilmeyi, 20 sayı 2000 tarihli Hükümet Kararı hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul kararlarının alınmasına katılmak

Madde 11
(1) Dernekte 3 farklı Üyelik şekli bulunmaktadır:
a) Kurucu Üyeler : Derneği kuran üyelerdir
b) Üyeler : Derneğin faaliyet suresinde ortak olan üyelerdir
c) Şeref Üyeleri : Derneğin ilkelerine katılan ve bu niteliği kabul eden, faaliyetleri ile derneğin prestij ve onurunun arttırılmasında katkıda bulunan şahsiyetlerdir.
Derneğin Şeref Üyeleri, üyelik aidatı ödemezler, Dernek organları için seçme veya seçilme hakkı olmaksızın Genel Kurul faaliyetlerine katılabilirler.
(2) Kurucu Üyeler ve Üyeler eşit statüdedirler.

 

4. BÖLÜM
DERNEĞİN YÖNETİMİ, İDARESİ VE DENETİMİ

Madde 12
(1) Derneğin baslıca organları şunlardır:
a) GENEL KURUL
b) YÖNETİM KURULU
c) DENETCI
d) DİSİPLİN KONSEYİ

Madde 13
(1) Genel Kurul, derneğin en üst yönetim organıdır ve derneğin bütün üyelerinden oluşur.
(2) Genel Kurul, en az yılda bir defa olmak üzere (Şubat ayında) veya gerektiği takdirde toplanır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca veya Derneğin 5/1’i üyeleri tarafından en az 5 gün önce, toplantı tarihini, saatini, yerini, gündemini ve birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, tarih, saat ve yerini içeren taahhütlü mektup, email ve fax ile toplantıya çağırılır
(3) Genel Kurul dernek merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği yerde toplanır.
(4) Genel Kurul çerçevesinde her bir üyenin bir oy hakki vardır. Genel Kurul’un yasal olması için ilk toplantıda ortakların yarısı artı bir üyelerin hazır olması gerekir ve kararların geçerli olması için toplam oyların yarısı artı bir gereklidir.
(5) Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda kararlar, hazır bulunan üyelerin yarısı artı bir ile alınır.
(6) Genel Kurul çerçevesinde görüşülen bir konuda ortaklardan birinin veya esi, ana, baba, çocuklarının veya 1. derece hisim veya akrabalarının herhangi bir menfaati mevcut olduğu takdirde görüşme ve oylamaya katılamaz.
(7) Yukarıda yazılı hükümlere riayet etmeyen üye, derneğe vermiş olduğu zararlardan sorumludur.
(8) Genel Kurul’un mevzuat, ana sözleşme ve-veya tüzük hükümleri gereğince aldığı kararlar, Genel Kurul toplantısına katılmayan, ret oy veren üyeler için de geçerlidir.
(9) Mevzuat, ana sözleşme veya tüzük hükümlerine aykırı kararlara, Genel Kurul toplantısına katılmayan, ret oyu veren ve bunu toplantı tutanağına kaydettiren ortaklarca toplantı tarihini müteakip 25 gün içerisinde itiraz edilebilir.
(10) Genel Kurul’un yetkileri:
a) Derneğin strateji ve genel hedeflerini tespit eder.
b) Yönetim Kurulu’nu seçer
c) Yönetim Kurulu üyelerini tayin ve azleder, görevlerini tespit eder.
d) Denetleme Kurulu seçer ve azleder, görevlerini tespit eder.
e) Gelir-gider bütçesini ve-veya değiştirilmesini, bilançoyu onaylar
f) Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetleri sona erdiğinde, verilen görevleri iptal eder.
g) Dernek için gerekli gayri menkullerin alimi veya eskilerin satışı hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verir
h) Şube kurar
i) Ana sözleşmeyi ve tüzüğü değiştirir
j) Derneğin tasfiye ve feshi hususunda ve tasfiyeden sonra kalan eşyaların kullanım şekline karar verir.
k) Mevzuat ve tüzük hükümleri gereğince tespit edilmiş diğer konularda karar verir.

Madde 14
(1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kararlarının icrasını sağlayan, Genel Kurul’da 2 yıl süre ile seçilen ve 11 asil 4 yedek üyeden oluşan kuruldur.
(2) Üyeler arasından seçilen, 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
(3) Yönetim Kurulu seçildikten ve Başkan tayin olduktan sonra, Başkan kendisi, kalan 10 üyeden bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir muhasebeci tayin eder ve ayni zamanda görevlerini tespit eder.
(4) Eğer derneğin faaliyet amaçları arasında bir kuruluşa destek var ise, söz konusu kuruluşta yönetici görevini yapan bir kimse derneğin Yönetim Kurulu’na üye olamaz.
(5) Madde 13 (6 ve 7) hükümleri Yönetim Kurulu üyelerine de uygun bir şekilde uygulanır.
(6) Yönetim Kurulu ayda bir defa olmak üzere ve gerektiği takdirde dernek merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan veya konuya ilgi gösteren herhangi bir yönetim kurulu üyesi tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısı artı bir ile alınır. Toplantının açılabilmesi için yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının katılımları gereklidir.
(7)
(8) Madde 13 (8) hükümleri gereğince, mevzuat, ana sözleşme ve dernek tüzüğü hükümlerine aykırı kararlara mahkeme yolu ile itiraz edilebilir.
(9)
(10) Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul’ca azledilmesi, istifa etmesi veya vefat etmesi durumunda Yönetim Kurulu üye sıfatını kaybeder. Eksik üye yedek yönetim kurulu üyeleri arasından tamamlanır.
(11) Yönetim Kurulu görevleri:
a) Gecen donemin faaliyet raporunu, gelir-gider bütçesini, bilançoyu, gelecek donemin gelir-gider projesini ve program taslağını sunar.
b) Dernek adına hukuki belge tanzim eder.
c) Derneğin personel listesini ve personelle ilgili politikayı onaylar
d) Derneğin hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik sözleşmeli personel veya özel eleman istihdam eder.
e) Yıllık bilançoyu tanzim edecek uzman temin eder, gerektiği takdirde derneğin ilgi duyduğu alanlarda gerçek veya tüzel kişiler tayin eder.
f) f) Görevlerinin yerine getirilmesi amacı ile Denetci’ye gerekli evrakları temin eder.
g) Dernek merkezinin değiştirilmesi hususunda karar verir.
h) Dernek defterlerinin tanzim ve muhafaza edilmesini sağlar
i) Derneğin kuruluş yıl dönümü ile ilgili etkinlikleri organize eder.
k) Dernek uyelerinin giris ucreti ve yillik aidatlarini belirlemeye yetkilidir.
l) Spor alanı dahil olmak üzere, diğer alanlarda faaliyet gösteren şahsiyetler arasından şeref üyelerini seçer.
m) Dernek tüzüğünde veya Genel Kurul’un tespit ettiği diğer görevleri yerine getirir.

(12) Madde 14, 11. paragraf, b) ve m) fıkralarında belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile Yönetim Kurulu dernekten veya dışarıdan bir veya birkaç kişi görevlendirebilir.

Madde 15
(1) Derneğin iç mali denetimini Genel Kurul’un 2 yıl süre ile seçtiği bir DENETÇİ tarafından gerçekleştirilir.
(2) Denetçinin görevleri;
a) Derneğin mal varlığının idare edilmesini denetler
b) Rapor hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
d) Dernek tüzüğünde yazılı veya Genel Kurul’un tespit ettiği görevleri yerine getirir.

Madde 16
(1) Disiplin Konseyi : Dernek üyeleri veya Yönetim Kurulu tarafından şikayet edilen dernek üyelerinden birinin davranışını, söz konusu üyenin kendi hareketleri ile veya hareketsizliği ile derneğe veya iç düzenine, dernek menfaatlerine zarar verebileceğini inceleyen, dernek tüzüğünün hükümlerini veya derneğin tespit ettiği ahlak kurallarını çiğnememiş olup olmadığını tespit eden kuruldur.
(2) Disiplin Konseyi Genel Kurul’un 2 yıl sure ile seçtiği 3 üyeden oluşur. Genel Kurul’un seçtiği Disiplin Konseyi aralarında bir başkan seçer.
(3) Görevlerini yerine getirmek amacı ile Disiplin Konseyi şikayet edilen olayı araştırır, tarafları ve mevcut olduğu halde taahhütlü mektupla çağırdığı tanıkları dinler, ibraz edilen evrakları inceler ve yapılan şikayetle ilgili delil toplar. Soruşturma sona erdiğinde, şikayet edilen üyeye karşı tedbir alınmak üzere Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur.
(4) Disiplin Konseyi’nin yaptığı teklif üzerine, ibraz edilen belgeleri incelemek amacı ile ve disiplin önlemlerinin alınması hususunda karara varmak için Yönetim Kurulu, Disiplin Konseyi’ni toplantıya çağırır.
(5) Disiplin tedbirleri şunlar olabilir:
a) Tüm dernek üyelerine tebliğ edilen yazılı ihbar
b) Belirli bir sure ile oy kullanma, seçme veya Yönetim Kurulu’na seçilme, dernek kulübünde düzenlenen faaliyetlere katılma hakinin askıya alınması
c) Dernekten ihraç edilme.
(6) Karar alındıktan sonra en fazla 5 gün içinde Yönetim Kurulu söz konusu kararı imza karşılığında taahhütlü mektupla söz konusu üyeye bildirir.
(7) Yönetim Kurulu yukarıda yazılı şekilde disiplin hususunda bir karar aldığı takdirde dernek üyesi karar tebligatını aldıktan sonra 15 gün içinde karara itiraz edebilir. İtiraz mektubu Yönetim Kurulu’na ibraz edilir ve çözümlemek üzere Genel Kurul’a sevk edilir.
(8) Genel Kurul söz konusu itirazı kabul veya ret eder ve duruma göre kararın iptal edilmesi veya devam etmesine karar verir.
(9) Yönetim Kurulu’nun kararlaştırdığı disiplin önlemleri itiraz mektubu ile askıya alınmaz.

 

5. BÖLÜM
DERNEĞİN GELİRLERİ, MALİ YIL, DEFTERLER

Madde 17
(1) Derneğin gelir kaynakları şunlardır;
a) Üyelik ücretleri
b) Mevzuat hükümleri gereğince elde edilen meblağa ait faiz temettü
c) Derneğin kurduğu ticari şirketlerin temettüleri
d) Doğrudan doğruya ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir
e) Hibe, sponsor faaliyetleri veya miras
f) Mevzuat hükümleri gereğince devlet ve-veya mahalli bütçelerden elde edilen gelir
g) Dernek çerçevesinde sürdürülen faaliyetlerden elde edilen para ve-veya demirbaş iştiraki
h) Dernek kulübünde düzenlenen faaliyetlerde üye ve-veya üye davetlilerinin ödediği giriş ücretleri
i) Derneğin kullanmadığı menkul ve gayrimenkulların satışından elde edilen gelir
k) Yasa hükümleri gereğince tespit edilmiş diğer gelirler
(2) Dernek lei ve döviz hesapları açtırır

Madde 18
(1) Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul yıllık üyelik ücretini tespit eder, dernek ortakları söz konusu ücreti 2 taksitle ödeyebilir.
(2) Derneğin kurduğu ekonomik kuruluşların elde ettiği temettü aynı ticaret şirketlerine yatırılmadığı takdirde, derneğin hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için kullanılır.
(3) Dernek gelirleri eldi edilen fazlalık seviyesinde kullanılır.
(4) Personel maaşları dahil olmak üzere, dernek faaliyetleri ile ilgili masraflardan tam sorumludur. Dernek kendi hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile, dernek fonlarının en karlı şekilde kullanılması hususunda karar vermeye yetkilidir. Dernek fonları yalnız dernek hedeflerinin yerine getirilmesi amacı ile kullanılır, özel menfaatler için kullanılamaz.

Madde 19
(1) Mali yıl her sene 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. İlk sene derneğin tüzel kişi sıfatı ile tescil tarihinde başlar.

Madde 20
(1) Mevzuat gereğince tespit edilmiş özel defterler hariç, dernek aşağıda yazılı defterleri de tanzim eder.
a) Üyelerin adini, soyadını, üye sıfatını aldıkları tarihi, yatırdıkları üyelik ücreti gibi bilgileri içeren defter,
b) Genel Kurul kararları defteri
c) Yönetim Kurulu kararları defteri

 

6. BÖLÜM
TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 21
(1) Tüzüğün değiştirilmesi Genel Kurul’ca kararlaştırılır.
(2) Değişiklikler derneğin özelliklerine değinmez ve 26/2000 sayı ve tarihli Hükümet Kararı hükümlerine riayet edilir.

 

7. BÖLÜM
DERNEĞİN TASFİYE VE FESHİ

Madde 22
(1) Aşağıda yazılı durumlarda dernek tasfiye edilir;
a) Kendiliğinden
b) Mahkeme kararı ile
c) 26/2002 sayı ve tarihli Hükümet Kararı 55-56-57. madde hükümleri gereğince Genel Kurul kararı ile

Madde 22
(1) Dernek Tasfiye edildiği takdirde kalan mülk gerçek kişilere sevk edilmez.
(2) Derneğin feshi tamamlandıktan sonra söz konusu mülkler Genel Kurul tarafından belirlenmemiş olması durumunda, yetkili mahkemece aynı veya benzer amaçla faaliyet gösteren bir tüzel kişiye verilir.

Madde 23
(1) Derneğin feshi ve dernek ve vakıflar defterinden düşürülmesi 26/2000 sayı ve tarih hükümet kararı 67-71. madde hükümleri gereğince gerçekleştirilir